วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560

ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 54.163.209.109
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งเรื่องกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 เรียน ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยนครพนม

               ด้วยในเดือน พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม จึงทำให้ไม่สามารถพิมพ์ใบรับรองของการจ่ายเงินเดือนเองได้ (สลิปเงินเดือน) แต่งานการเงินโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จะเป็นผู้พิมพ์ให้และจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการให้ต่อไป

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 042-532477 - 8 ต่อ 306 อ.ประเสริฐ  บุญรักษ์

โดย : นายอภิชาติ จำปา เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 14:36:19 น.

แจ้งการล็อกอินเข้าใช้ระบบของบุคลากร
เรียน บุคลากร ม.นครพนมทุกท่าน

การล็อกอินเข้าใชระบบ 
username ใช้ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
password ใช้ กรณียังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ใช้ วันเดือนปีเกิด โดยกรอกเป็นตัวเลขเรียงกัน 8 หลัก 
ซึ่งระบบจะตรวจสอบที่ฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคคลากร
www.npu.ac.th/personnel  หากท่านเคยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
ให้ใช้ระหัสผ่านตามที่ได้เปลี่ยนไปแล้วครับ


หากข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งไปยังผู้ดูแลฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากร
ที่เมนู ติดต่อสอบถาม ครับ
 


โดย : นายอภิชาติ จำปา เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2556 20:47:31 น.

 

รายการเงินหักจ่ายไม่คงที่ ปี 2560
เดือน พฤศจิกายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 588.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 290.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 300.00

เดือน ตุลาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 603.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 295.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 325.00

เดือน กันยายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 525.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 271.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 275.00

เดือน สิงหาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 582.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 285.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 300.00

เดือน กรกฎาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 566.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 274.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 325.00

เดือน มิถุนายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 557.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 287.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 400.00

เดือน พฤษภาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 531.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 275.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 325.00

เดือน เมษายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 490.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 245.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 350.00

เดือน มีนาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 498.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 242.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 275.00

เดือน กุมภาพันธ์
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 667.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 324.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 300.00

เดือน มกราคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 552.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 263.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 250.00


Copyright 2013 งานการเงิน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 307, 308
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405
Warning: Unknown: 2 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0